Logo
Wydrukuj tę stronę

To był dobry rok dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Wyróżniony To był dobry rok dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Mijający rok 2017 był dla Powiatu Gnieźnieńskiego czasem wytężonej pracy, realizacji wielu inicjatyw i podejmowania trudnych decyzji.  Podsumowując minione dwanaście miesięcy mogę z dumą powiedzieć, że spośród wielu działań, które od początku obecnej kadencji samorządu są wymieniane jako priorytetowe, kolejne doczekały się realizacji.


Po etapie przygotowań dokumentacji i wyłonienia wykonawcy rozpoczęły się w tym roku prace nad dokończeniem budowy gnieźnieńskiego szpitala, inwestycji tak bardzo oczekiwanej od kilku kadencji przez mieszkańców naszego powiatu. Po wzmocnieniu fundamentów, konstrukcji  budynku, wstawieniu okien, przyszedł obecnie czas  na intensywne prace wewnątrz budynku. Dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów PiS szpital otrzymał dotacje rządowe w wysokości 3 mln zł, a do przyszłorocznego budżetu Państwa na ten cel została wpisana kwota 2,7 mln zł.

Kilka miesięcy temu zakończyły się prace nad termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej, a całość obiektu otrzymała nową elewację. Podobne prace trwają w Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie koszt termomodernizacji, tylko w tym roku, wyniesie ponad 871 tys. zł. W CKP równolegle realizowany jest kolejny projekt, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Pierwszym etapem rozpoczętych niedawno działań jest przebudowa i remont pomieszczeń warsztatowych. Całość prac obejmuje kwotę blisko 7 mln zł. W tym roku wybudowana również została, na potrzeby gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, sala sportowa przy ulicy Sobieskiego. Niestety w pełni gotowa do użytku sala o wartości blisko 3,5 mln zł została poważnie uszkodzona podczas nawałnicy, która przeszła nad powiatem gnieźnieńskim w sierpniu bieżącego roku. Otwarcie sali nastąpi za kilka miesięcy, po zakończeniu prac naprawczych. Remontowi, który był następstwem niszczycielskiego żywiołu, poddano również aulę I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Naprawiony został dach, pomalowano aulę oraz dodatkowo poprawiono jej akustykę i możliwości multimedialne. W tym miejscu chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom, w tym szczególnie strażakom jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej za pomoc w walce ze skutkami nawałnicy. Dziękuję również mieszkańcom naszego powiatu, iż w tych trudnych dniach wykazali odpowiedzialność i chęć niesienia pomocy oraz wsparcia innych.

Dużym sukcesem 2017 roku było otrzymanie dofinansowania na realizację przebudowy i unowocześnienia Centrum Kultury „Scena to Dziwna” w Gnieźnie. Innowacyjny projekt, który ma wartość blisko 5,5 mln zł sprawi, że Gniezno doczeka się najnowocześniejszego ośrodka kultury w regionie, przystosowanego dla osób niedosłyszących, niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Realizacja inwestycji powinna planowo rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług oraz usprawnienie procesów administracyjnych za sprawą uruchomienia zintegrowanej platformy teleinformatycznej - to z kolei główne założenia projektu Powiatu Gnieźnieńskiego, który uzyskał zewnętrzne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Całkowity koszt projektu to blisko 3 mln złotych.

Pośród inwestycji drogowych najbardziej oczekiwaną było poszerzenie wąskiego przesmyku przy ulicy Konikowo. Wybudowano tam również rondo, dzięki czemu ruch stał się bezpieczniejszy. Całość kosztowała 1,5 mln zł. Kolejnymi ważnymi inwestycjami drogowymi są: realizowana obecnie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Witkowo-Folwark o wartości 2,3 mln zł oraz rozpoczęta niedawno przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wierzyce–Czerniejewo. To najdroższa i największa w ostatnich latach przebudowa drogi w Powiecie. Inwestycja warta około 8 mln zł uzyskała 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W trakcie roku konsekwentnie dokonywano remontów i bieżących napraw dróg. W sumie za kwotę 1,7 mln zł wyremontowano drogi powiatowe o łącznej długości 20 km. Wybudowano również kolejne bezpieczne ronda. Powiat Gnieźnieński konsekwentnie od kilku lat realizuje różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska Wśród nich wyróżniającymi jest akcja usuwania azbestu, w której wojewódzkim liderem jest nasz samorząd. Prowadzone na szeroką skalę są również prace melioracyjne. Chciałabym zaznaczyć, iż duża część wspomnianych inwestycji oraz zadań realizowana była z udziałem samorządów gminnych. To cenne wsparcie za które bardzo dziękuję.

W mijającym roku Powiat Gnieźnieński tradycyjnie wspierał kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a także uczestniczył w przygotowaniu tegorocznych jubileuszy: 600. lecia Prymasostwa w Polsce oraz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. W kalendarzu wydarzeń kulturalnych powiatu wyróżniał się Wielki Zlot Słowian, który tradycyjnie odbywał się na Ostrowie Lednickim, łączący w sobie walory turystyczne, historyczne i edukacyjne.

Poprzez system nagród i stypendiów Powiat Gnieźnieński już kolejny rok pomagał dzieciom oraz młodzieży, przeznaczając na ten cel kwotę blisko 200 tys. zł. Wspieraliśmy również uczniów pierwszych klas, kształcących się w kierunkach zawodowych, poprzez zwrot kosztów dojazdu do szkół z miejsca zamieszkania. Nasi uczniowie uczestniczyli w zawodowych stażach zagranicznych, a międzynarodowy projekt z zakresu edukacji pozaformalnej okazał się w tym roku najlepszym w Polsce.

Bardzo dziękuję Przewodniczącemu, Radnym Rady Powiatu, członkom zarządu, dyrektorom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, dyrektorom i pracownikom szkół ponadgimnazjalnych oraz pozostałych jednostek podległych starostwu, w tym Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za zaangażowanie i skuteczną realizację powierzonych obowiązków. Dziękuję parlamentarzystom – szczególnie panom posłom Zbigniewowi Dolacie oraz Witoldowi Czarneckiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala. Cieszę się, że działając wspólnie udało nam się dokonać tak wiele, a jednocześnie swoją pracą potwierdziliśmy, że wywiązujemy się z powierzonego przez mieszkańców powiatu mandatu zaufania.

Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Informacjelokalne.pl