http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu informacjelokalne.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorami serwisu informacjelokalne.pl jest firma Media Lokalne Karol Soberski
os. Piastowskie 10B/10
62-200 Gniezno
NIP 784-173-04-91


Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

• użytkownik - osoba korzystająca z serwisu informacjelokalne.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
• serwis informacjelokalne.pl - zbiór stron www w domenie o informacjelokalne.pl, składających się na serwis informacjelokalne.pl, umieszczony na stronie głównej www.informacjelokalne.pl/, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie plików w celu, w szczególności, ich udostępnienia innym użytkownikom.
• plik - plik w dopuszczonym przez serwis informacjelokalne.pl formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu informacjelokalne.pl dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych. Plik może mieć status pliku publicznego lub prywatnego. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może wiele razy zmieniać status pliku (odpowiednio na prywatny lub publiczny). W ramach bieżącej funkcjonalności serwisu informacjelokalne.pl mogą być dopuszczone inne klasyfikacje plików, w tym w szczególności dalsze podziały w kategorii plików publicznych lub prywatnych.
• plik publiczny - plik określony przez użytkownika zarejestrowanego, posiadającego aktywne konto w chwili umieszczania tego pliku w serwisie informacjelokalne.pl jako plik bez zaznaczonego atrybutu „Prywatny/ukryty”. Plik publiczny jest dostępny w serwisie informacjelokalne.pl dla nieograniczonego kręgu osób i – z wyłączeniem przypadku plików publicznych umieszczonych w katalogu z zaznaczonym atrybutem „Prywatny/ukryty”– jest widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie informacjelokalne.pl. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dokonać zmiany pliku prywatnego na plik publiczny (i odwrotnie). Opis pliku publicznego, któremu status taki został nadany przez użytkownika posiadającego aktywne konto (w momencie umieszczania pliku lub w późniejszym czasie poprzez zmianę statusu z prywatnego na publiczny) wskazuje na takiego użytkownika, jako osobę, która umieściła ten plik w serwisie informacjelokalne.pl (wskazane, ujawnione źródło pochodzenia). Plikiem publicznym jest również plik umieszczany w serwisie informacjelokalne.pl przez użytkownika niezarejestrowanego lub zarejestrowanego, ale przed dokonaniem aktywacji konta poprzez kliknięcie linku przeznaczonego do aktywacji otrzymanego zgodnie z Regulaminem w wiadomości e-mail po rejestracji (brak aktywnego konta użytkownika) - jednakże plik taki umieszczany jest w serwisie informacjelokalne.pl bez wskazania źródła pochodzenia (tj. bez wskazania na użytkownika umieszczającego ten plik przy jego opisie) i nie jest możliwa zmiana statusu takiego pliku (zawsze będzie posiadał status pliku publicznego, bez wskazania źródła pochodzenia).
• plik prywatny - plik określony przez użytkownika zarejestrowanego posiadającego aktywne konto w chwili umieszczania tego pliku w serwisie informacjelokalne.pl jako dostępny dla ograniczonego kręgu osób poprzez zaznaczenie atrybutu dla pliku „Prywatny/ukryty.” Plik prywatny jest niewidoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie informacjelokalne.pl. Serwis informacjelokalne.pl może przewidywać różne sposoby ograniczania kręgu odbiorców pliku, co nie zmienia faktu, iż każdy z plików, który został umieszczony jako posiadający atrybut „Prywatny/ukryty”, jest plikiem prywatnym (niezależnie od dalszej, w ramach kategorii plików prywatnych, jego kwalifikacji). Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dokonać zmiany pliku prywatnego na plik publiczny (i odwrotnie). Plik prywatny ma zawsze określone źródło pochodzenia (wskazanie na użytkownika umieszczającego ten plik). Status pliku prywatnego ma na celu, by z plikiem mogły się zapoznać wskazane przez użytkownika umieszczającego taki plik osoby, jednakże status ten nie gwarantuje, iż z treścią pliku nie zapoznają się inne osoby (więcej informacji na ten temat znajduje się w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ). W odróżnieniu od plików publicznych, w stosunku do plików prywatnych, o ile nie był przez jakikolwiek okres zmieniony status tych plików na publiczny, informacjelokalne.pl nie nabywa licencji na korzystanie z tych plików.
• serwery informacjelokalne.pl- serwery informacjelokalne.pl, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis informacjelokalne.pl i na których - w ramach serwisu informacjelokalne.pl - umieszczane są pliki.
• konto - konto w serwisie informacjelokalne.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub w inny sposób określony w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła).
• konto aktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego konto nieaktywne przesłanego przez system informatyczny informacjelokalne.pl w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Funkcjonalność i zakres działań, jakie mogą być podejmowane przez użytkownika konta aktywnego są zmienne w czasie, przy czym informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności tego serwisu, w szczególności w zakładce FAQ. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu informacjelokalne.pl, dokonywać zmiany hasła do konta oraz adresu e-mail podawanego podczas procesu rejestracji. Z poziomu konta aktywnego (po zalogowaniu się na konto) użytkownik może zarządzać umieszczonymi przez siebie plikami).
• konto nieaktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji, ale przed jego aktywowaniem. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego konto nieaktywne przesłanego przez system informatyczny informacjelokalne.pl w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Korzystanie z serwisu informacjelokalne.pl przez użytkownika konta nieaktywnego nie różni się od korzystania z serwisu przez użytkownika, który w ogóle nie dokonał rejestracji, przy czym login i hasło konta nieaktywnego są zarezerwowane przez okres 10 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 10 dób). W czasie powołanych 10 dób, użytkownik może aktywować konto. Po powyższym okresie 10 dób, login i hasło pozostają zwolnione do rejestracji, co oznacza, iż jakikolwiek użytkownik może ponownie dokonać rejestracji konta z takim loginem.
• profil użytkownika - miejsce w serwisie informacjelokalne.pl, w którym opublikowany jest zbiór plików (wszystkie pliki) danego użytkownika (wyłącznie posiadającego aktywne konto), przy czym dla ogółu użytkowników dostępne są w ramach danego profilu wyłącznie pliki publiczne (z wyłączeniem plików publicznych umieszczonych w katalogu z zaznaczonym atrybutem „Prywatny/ukryty”, które są dostępne dla użytkowników znających link do katalogu), a dla ograniczonego przez takiego użytkownika kręgu użytkowników (w sposób zgodny z aktualną funkcjonalnością serwisu informacjelokalne.pl) dostępne są w ramach takiego profilu także pliki prywatne lub umieszczone w katalogu z zaznaczonym atrybutem „Prywatny/ukryty” pliki publiczne. Profil użytkownika, poza zbiorem plików danego użytkownika, zawierać może inne informacje o użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu informacjelokalne.pl (informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności tego serwisu, w szczególności w zakładce FAQ lub są dostępne po zalogowaniu się na konto użytkownika). Zmiana danych w profilu użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło).

II. Zasady korzystania z serwisu informacjelokalne.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu informacjelokalne.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej informacjelokalne.pl przez użytkowników serwisu informacjelokalne.pl licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu informacjelokalne.pl są bliżej opisane na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie informacjelokalne.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Prawa do serwisu informacjelokalne.pl (z wyłączeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników) przysługują Media Lokalne Karol Soberski
os. Piastowskie 10B/10
62-200 Gniezno
NIP 784-173-04-91

4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu informacjelokalne.pl , na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   1. przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie informacjelokalne.pl przez siebie lub innych użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że pliki umieszczone przez innych użytkowników w serwisie informacjelokalne.pl może przeglądać wówczas, o ile są publicznie dostępne w serwisie informacjelokalne.pl (tj. są dostępne w wynikach wyszukiwania) lub – w przypadku plików publicznie nieudostępnionych (tj. z zaznaczonym atrybutem „Prywatny/ukryty”, lub umieszczonych w folderze z zaznaczonym atrybutem „Prywatny/ukryty”) - jeśli dostęp do plików uzyskał od uprawnionego użytkownika;,
   2. zamieszczać w serwisie pliki, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne i funkcjonalne serwisu informacjelokalne.pl, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie informacjelokalne.pl w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez ten serwis. Oznacza to w szczególności możliwość zautomatyzowanej modyfikacji przez oprogramowanie obsługujące serwis informacjelokalne.pl formatu lub innych parametrów utrwalenia pliku publikowanego w serwisie informacjelokalne.pl w czasie procesu zamieszczania pliku przez użytkownika w serwisie informacjelokalne.pl lub w okresie późniejszym i prezentację pliku jako pochodzącego od użytkownika w zmodyfikowanym przez system serwisu informacjelokalne.pl formacie lub innych parametrach, co użytkownik zamieszczający plik przyjmuje do wiadomości i z czym się godzi;
   3. opisywać umieszczone przez siebie pliki;,
   4. komentować umieszczone przez siebie lub innych użytkowników pliki,
   5. wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie informacjelokalne.pl wiadomości lub komunikaty poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami;
   6. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu informacjelokalne.pl, w tym także do poszczególnych plików;
   7. udostępniać w innych serwisach lub stronach internetowych pliki dostępne w serwisie informacjelokalne.pl, zainstalowane na serwerach informacjelokalne.pl, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis informacjelokalne.pl kodów. Zakazane jest wklejanie, embedowanie (wstawianie), udostępnianie plików umieszczonych w serwisie informacjelokalne.pl w inny sposób, niż poprzez użycie powołanych kodów (tego typu działania spowodują - według wyboru informacjelokalne.pl- blokadę konta danego użytkownika lub określonych plików lub innych określonych materiałów i treści lub blokadę dostępu do serwisu informacjelokalne.pl z określonych lokalizacji, w szczególności witryn, adresów IP itp.). Więcej informacji w zakresie możliwości korzystania przez użytkowników z prawa określonego w niniejszym podpunkcie znajduje się w części serwisu informacjelokalne.pl dotyczącej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ).

5. Warunkiem korzystania z serwisu informacjelokalne.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu informacjelokalne.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu informacjelokalne.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie informacjelokalne.pl oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie informacjelokalne.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec informacjelokalne.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie informacjelokalne.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez informacjelokalne.pl z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie informacjelokalne.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby informacjelokalne.pl już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty informacjelokalne.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

7. Użytkownik korzystając w serwisu informacjelokalne.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

8. Z tytułu korzystania z serwisu informacjelokalne.pl, informacjelokalne.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu informacjelokalne.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem informacjelokalne.pl jest umożliwienie użytkownikom serwisu informacjelokalne.pl korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, informacjelokalne.pl zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu informacjelokalne.pl w stosunku do niektórych, wybranych przez informacjelokalne.pl usług serwisu informacjelokalne.pl, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Z serwisu informacjelokalne.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. informacjelokalne.pl różnicuje funkcjonalność serwisu informacjelokalne.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu informacjelokalne.pl związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie informacjelokalne.pl jedynie pliki publiczne. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie informacjelokalne.pl zarówno pliki publiczne jak i prywatne - zgodnie z funkcjonalnością serwisu informacjelokalne.pl.

10. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu informacjelokalne.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie www.informacjelokalne.pl/ danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, niezbędna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku wskazanego jako aktywacyjny, przesłanego w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Brak aktywacji konta poprzez kliknięcie linku wskazanego jako link do aktywacji konta w okresie 10 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 10 dób) powoduje zniwelowanie skutków rejestracji (uwolnienie zastrzeżonego w trakcie rejestracji loginu), przy czym w powyższym okresie informacjelokalne.pl prześle do użytkownika łącznie 3 takie wiadomości e-mail (chyba że po wysłaniu pierwszej lub drugiej konto zostało aktywowane - wówczas kolejne wiadomości nie będą wysyłane; wiadomości nie będą wysyłane również w przypadku, gdy użytkownik kliknie link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji - wówczas konto zostanie automatycznie usunięte a login uwolniony). Osoby które nie aktywowały konta zgodnie z powyższymi zasadami, chcąc usunąć konto (konto nieaktywne), odczekują powyższy okres 10 dób (wówczas usunięcie konta nastąpi automatycznie, jeśli użytkownik nie aktywuje konta w sposób wyżej opisany) lub klikają link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji kotna, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto aktywne. Do czasu aktywacji konta wszelkie działania użytkownika (m.in. umieszczanie plików, dodawanie komentarzy lub innych treści) są traktowane przez serwis informacjelokalne.pl jako działania użytkownika niezarejestrowanego i nie stają się innymi poprzez dokonanie autoryzacji (co oznacza, iż np. pliki lub komentarze dokonane przed autoryzacją będą zawsze plikami publicznymi, bez wskazania źródła pochodzenia).

11. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie informacjelokalne.pl, poprzez zalogowanie się użytkownika na to konto i złożenie dyspozycji usunięcia jego konta. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta w celu weryfikacji uprawnień do złożenia tej dyspozycji, na adres e-mail wskazany przez użytkownika przy rejestracji (ewentualnie na adres e-mail zmieniony w panelu użytkownika po dokonaniu rejestracji) zostanie przesłana wiadomość o dyspozycji usunięcia konta w serwisie informacjelokalne.pl, zawierająca instrukcję usunięcia konta (w celu ostatecznego usunięcia konta należy kliknąć na umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail link, podając login i hasło konta, które ma być usunięte). Kliknięcie na link i podanie prawidłowego loginu i hasła, spowoduje usunięcie konta. Usunięcie konta powoduje automatyczne usunięcie z serwisu informacjelokalne.pl umieszczonych przez użytkownika w serwisie informacjelokalne.pl plików publicznych i prywatnych. Po usunięciu konta pliki takie mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie udzielonej przez użytkownika licencji.

12. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać, zmieniać charakter z publicznego na prywatny lub z prywatnego na publiczny) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu informacjelokalne.pl, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika.

13. Użytkownik umieszczając w serwisie informacjelokalne.pl pliki publiczne lub prywatne (w przypadku prywatnych wyłącznie wówczas, gdy posiadały przez jakikolwiek okres status publicznych), także pomimo późniejszego usunięcia konta lub plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany plików, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela informacjelokalne.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:
   1. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji informacjelokalne.pl ma prawo),
   2. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji informacjelokalne.pl ma prawo),
   3. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji informacjelokalne.pl ma prawo),
   4. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; informacjelokalne.pl ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
   5. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
   6. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
   7. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
   8. udziela informacjelokalne.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych informacjelokalne.pl w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
14. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez informacjelokalne.pl z chwilą umieszczenia utworów w serwisie informacjelokalne.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie informacjelokalne.pl plików przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez informacjelokalne.pl. informacjelokalne.pl nie są w takim przypadku podmiotami publikującymi dany plik i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiej publikacji.

15. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala informacjelokalne.pl na wykonywanie przez informacjelokalne.pl(w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż informacjelokalne.pl ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. informacjelokalne.pl ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych).

16. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

17. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od informacjelokalne.pl oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym informacjelokalne.pl zapewnia, iż w serwisie informacjelokalne.pl pliki użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie.

18. Użytkownik zarejestrowany po aktywacji konta może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w serwisie informacjelokalne.pl , zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu informacjelokalne.pl . Usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w serwisie informacjelokalne.pl jedynie w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem licencję, przy czym pliki takie nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmieniać charakter danego pliku wedle swego wyboru na publiczny lub prywatny (więcej informacji o publicznym lub prywatnym charakterze plików znajduje się w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności serwisu, w szczególności w zakładce FAQ).

19. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez informacjelokalne.pl do:
   1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
   2. kontaktowania się informacjelokalne.pl z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem informacjelokalne.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),

20. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji informacjelokalne.pl lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem ) oraz informacji dotyczących produktów lub usług informacjelokalne.pl jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem). Zgoda ta jest warunkiem założenia i aktywacji konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

21. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika pliki publiczne lub prywatne (prywatne tylko wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych), jeśli informacjelokalne.pl wspólnie z informacjelokalne.pl zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie w oparciu o udzieloną przez użytkownika licencję, tracą przymiot pochodzących od danego użytkownika (są widoczne w serwisie jako pochodzące od niezarejestrowanego użytkownika).

22. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. informacjelokalne.pl sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. informacjelokalne.pl sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

23. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.

24. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie informacjelokalne.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody informacjelokalne.pl. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.

25. Każdy użytkownik serwisu informacjelokalne.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody informacjelokalne.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,
   2. rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie informacjelokalne.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   3. podszywanie się pod inne osoby,
   4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie informacjelokalne.pl ) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
   6. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu informacjelokalne.pl na inną osobę bez pisemnej zgody informacjelokalne.pl,
   7. z zastrzeżeniem uprawnienia użytkownika do przeglądania plików w serwisie informacjelokalne.pl , zakazane jest kopiowanie („ściąganie”) z serwisu informacjelokalne.pl plików audio, video i audio-video do urządzeń użytkownika,
   8. wykorzystywanie serwisu informacjelokalne.pl do zmiany formatu lub innych parametrów plików video i audio-video poprzez umieszczanie takich plików w serwisie informacjelokalne.pl a następnie ich kopiowanie („ściąganie”) plików w zmienionym przez system informatyczny obsługujący serwis informacjelokalne.pl formacie lub innych parametrach,
   9. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "etykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy informacjelokalne.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych informacjelokalne.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

26. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 25a-i stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami (w przypadku użytkownika zarejestrowanego) bądź usunięcia lub zablokowania wszystkich plików użytkownika (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego). Niezależnie od powyższego informacjelokalne.pl jest uprawnione do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

27. informacjelokalne.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis informacjelokalne.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu informacjelokalne.pl, informacjelokalne.pl:
   1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu informacjelokalne.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
   2. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie informacjelokalne.pl oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, „netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,

28. informacjelokalne.pl oświadcza, iż w ramach serwisu informacjelokalne.pl nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w serwisie informacjelokalne.pl , toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie informacjelokalne.pl .

29. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu informacjelokalne.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, informacjelokalne.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) i umieszczając na stronie główniej serwisu informacjelokalne.pl (www.informacjelokalne.pl/) stosowną informację.

30. informacjelokalne.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu informacjelokalne.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

31. W ramach serwisu informacjelokalne.pl informacjelokalne.pl zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do informacjelokalne.pl informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu informacjelokalne.pl zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie informacjelokalne.pl : "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. informacjelokalne.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

32. informacjelokalne.pl oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu informacjelokalne.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie informacjelokalne.pl oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu informacjelokalne.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. informacjelokalne.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu informacjelokalne.pl , zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, informacjelokalne.pl zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. informacjelokalne.pl nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu informacjelokalne.pl .

33. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z serwisu informacjelokalne.pl są dostępne na stronie www.informacjelokalne.pl/, w szczególności w zakładce FAQ.

34. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu informacjelokalne.pl dostępne są na stronie www.informacjelokalne.pl/. informacjelokalne.pl w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu informacjelokalne.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

35. W ramach przewidzianej dla serwisu informacjelokalne.pl funkcjonalności informacjelokalne.pl przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający pliki w serwisie informacjelokalne.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis informacjelokalne.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. informacjelokalne.pl ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku gdy w oczywisty sposób klasyfikacja danego pliku jest nieprawidłowa, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto ma prawo zmienić klasyfikację danego pliku, chyba że plik taki został już zaklasyfikowany przez informacjelokalne.pl do określonej kategorii (np. treści przeznaczonych dla osób dorosłych, erotycznych, drastycznych - w zależności od bieżącej funkcjonalności serwisu informacjelokalne.pl w tym zakresie). W przypadku przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, użytkownik ma jedynie prawo wnioskować do informacjelokalne.pl o zmianę klasyfikacji.

36. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień informacjelokalne.pl w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, informacjelokalne.pl może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni.

37. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień informacjelokalne.pl w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, informacjelokalne.pl może usuwać pliki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych plików (wyświetleń plików).

38. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień informacjelokalne.pl w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, informacjelokalne.pl będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich.

39. Serwis informacjelokalne.pl ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnie umieszczanie plików w sieci Internet, w ramach tego serwisu, na serwerach informacjelokalne.pl. Serwis informacjelokalne.pl nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach informacjelokalne.pl, a jedynie umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią plików. informacjelokalne.pl nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez informacjelokalne.pl w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez informacjelokalne.pl prowadzenia serwisu informacjelokalne.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Z tego powodu informacjelokalne.pl odradza umieszczanie plików w serwisie informacjelokalne.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich plików. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność informacjelokalne.pl wyraźnie lub zezwalających informacjelokalne.pl na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność informacjelokalne.pl za takie działania, informacjelokalne.pl nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu informacjelokalne.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie informacjelokalne.pl , w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,
   3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu informacjelokalne.pl , w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od informacjelokalne.pl ,
   5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie, ,
   6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu informacjelokalne.pl , informacjelokalne.pl w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu informacjelokalne.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; informacjelokalne.pl deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu informacjelokalne.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez informacjelokalne.pl płatnych usług w ramach serwisu informacjelokalne.pl , Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności informacjelokalne.pl w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,
   7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie informacjelokalne.pl .

40. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu informacjelokalne.pl należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

41. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w serwisie informacjelokalne.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Techniczne zasady budowy hasła (m.in. jaki typ znaków, jaka ilość znaków itp.) określone są w części serwisu poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez informacjelokalne.pl z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika (o ile płatne usługi w serwisie informacjelokalne.pl zostaną wprowadzone). Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z serwisu informacjelokalne.pl poprzez złożenie w profilu użytkownika dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób określony w części serwisu informacjelokalne.pl poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła). W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła (więcej informacji w zakładce FAQ). Dyspozycję taką składa się na stronie www.informacjelokalne.pl/ poprzez podanie loginu i adresu e-mail użytkownika, do którego hasło ma być użytkownikowi przypomniane.

42. informacjelokalne.pl oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie informacjelokalne.pl są rejestrowane przez informacjelokalne.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. informacjelokalne.pl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do informacjelokalne.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, informacjelokalne.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu informacjelokalne.pl , w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu informacjelokalne.pl , przy czym informacjelokalne.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi informacjelokalne.pl do przekazania takich danych.

43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2015 roku. Regulamin jest dostępny na stronie www.informacjelokalne.pl .

44. Informacjelokalne.pl zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, informacjelokalne.pl poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie informacjelokalne.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu informacjelokalne.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.