Logo
Wydrukuj tę stronę

Oświadczenie Dyrekcji Szpitala w Gnieźnie w sprawie uchwały Rady Powiatu o uznaniu skargi na działania dyrekcji ZOZ za zasadną

Wyróżniony Oświadczenie Dyrekcji Szpitala w Gnieźnie w sprawie uchwały Rady Powiatu o uznaniu skargi na działania dyrekcji ZOZ za zasadną

Wyrażamy protest przeciwko podjęciu przez przedstawicieli lokalnych partii politycznych uchwały  o uznaniu skargi na działania dyrekcji ZOZ za zasadną. W tym przypadku argumenty populistyczne przeważyły nad racjonalnymi i merytorycznymi.


Decyzja Komisji rewizyjnej jest decyzją czysto polityczną opozycji, przy udziale Ziemi Gnieźnieńskiej której przedstawiciele mieli wpływ na funkcjonowanie szpitala  do 2011 r. – przy okazji należy po raz kolejny przypomnieć o błędach popełnianych w ostatnich latach, skutkujących brakiem odpowiedniej bazy lokalowej szpitala, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia – za które do dzisiaj nikt nie został rozliczony.

U podstaw trwającej od kilku miesięcy nagonki na dyrekcję szpitala stoją prywatne utracone interesy kilku lekarzy. Kuriozalne jest, że w trakcie prac komisji rewizyjnej skargę  bratanka ocenia, rozstrzyga i uznaje za zasadną wujek.

Dyrekcja ZOZ wielokrotnie zwracała uwagę, że Pismo z Departamentu Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia jest stanowiskiem w odpowiedzi na ogólne pytania, nie jest opinią prawną, nie jest też wynikiem kontroli czy analizy tego konkretnego postępowania konkursowego w ZOZ Gniezno.

Ministerstwo Zdrowia – wbrew rozpowszechnianym opiniom nie badało tego postępowania konkursowego!

Więc zarzut o lekceważeniu przez Dyrekcję tego pisma jest bezzasadny, tym bardziej, że w dokumencie tym ani razu nie stwierdzono faktu jakichkolwiek nieprawidłowości, natomiast mamy do czynienia z interpretacją życzeniową i manipulacją medialną treściami tego dokumentu.

Komisja Rewizyjna nie uzasadniła decyzji o uznaniu skarg za zasadną  ani w całości ani w pojedynczych elementach skargi.

Z treści uzasadnienia uchwały Rady Powiatu można wysunąć wniosek, że Komisja Rewizyjna jako dokumenty w sprawie uznała  tylko te przedstawione przez grupę skarżącą, co narusza uprawnienia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie zachowując podstawowych  zasad przeprowadzenia kontroli.

Chcemy stanowczo stwierdzić, że NFZ jako płatnik i strona umów z których szpital czerpie 97% rocznego przychodu nie zakwestionował zawartej w wyniku tego konkursu umowy czego dowodem są bieżące płatności wszystkich faktur wystawionych na rzecz Szpitala w Gnieźnie.

Politycy nie są stroną  w przeprowadzonym konkursie, zawartych umowach i ich realizacji.  Jesteśmy samodzielnym Publicznym Szpitalem który zawiera suwerenne umowy z Płatnikiem, z kontrahentami, innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych (funkcjonuje kilkaset takich umów), dlatego subiektywna (zwłaszcza polityczna) ocena osób nie będących stronami nie determinuje ważności i prawidłowości realizacji tych umów.

Ewa Jachimczyk            Krzysztof Bestwina
Informacjelokalne.pl