Logo
Wydrukuj tę stronę

Przebudowa ulicy Roosevelta zgodnie z planem

Wyróżniony Przebudowa ulicy Roosevelta zgodnie z planem

Ku końcowi zmierza już realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta w Gnieźnie”, realizowana od połowy maja wspólnie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie i Miasto Gniezno.


Prowadzony obecnie etap IV prac obejmuje odcinek ulicy Roosevelta od ulicy Kruszwickiej do granicy miasta Gniezna, o długości 708 metrów. W zakres robót budowlanych, oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, wchodzi również całkowita przebudowa ulicy Roosevelta. Polega ona na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i budowie nowej jezdni z chodnikiem, nowego oświetlenia i renowacji istniejących rowów przydrożnych.

Nowa kanalizacja sanitarna pozwoli na podłączenie wszystkich okolicznych posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, nowa kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe po oczyszczeniu w zamontowanym wcześniej na ulicy Roosevelta separatorze do rowu odwadniającego, a magistrala wodociągowa pozwoli na likwidację starych wodociągów i przyłączeniu do nowej sieci mieszkańców ulicy Roosevelta oraz w przyszłości mieszkańców Gminy Gniezno. Zamontowane nowe oświetlenie poprawi bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów poruszających się ulicą Roosevelta. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów będzie wygodnym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym ruch kołowy z Gniezna do miejscowości Jankowo Dolne i do drogi krajowej nr 15. Na chodniku o szerokości 2 metrów dopuszczony będzie ruch rowerowy. Chodnik ten będzie prowadził do granicy miasta, gdzie połączy się z trasą rowerową w kierunku Jankowa. W przyszłości stanie się on częścią trasy rowerowej Wschód-Zachód przebiegającej przez Miasto Gniezno, od ulicy Orzeszkowej do ulicy Roosevelta.

Przypomnijmy bowiem, że obecnie trwają prace związane z opracowaniem koncepcji tras rowerowych na terenie Miasta Gniezna. 12 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Gniezna wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego w tej sprawie. Zostali do niego powołani przedstawiciele Zarządców Dróg, Gminy, Organu Zarządzającego Ruchem oraz Stowarzyszeń Rowerowych, działających na terenie Gniezna. Tego samego dnia została również podpisana umowa z firmą Stadtraum Polska Sp. z o.o., która wykona koncepcje tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Obecnie trwają prace nad wstępnym projektem koncepcji, do której wprowadzane są uwagi urzędników miejskich. Następnie zostanie ona przedstawiona do oceny Zespołowi Doradczemu, a potem poddana konsultacjom społecznym.

Zakończenie robót na ulicy Roosevelta planowane jest do końca września 2019. Łączny koszt całego zadania wynosi 6.584.006,41 złotych.

Informacjelokalne.pl