http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Odszkodowanie za szkody wywołane burzami i ulewami bezpłatna pomoc prawna poszkodowanym

Kilka dni temu przez powiat gnieźnieński przeszła burza połączona z wichurami, gradobiciem i piorunami pozostawiając po sobie widok połamanych drzew, pozrywanych dachów i instalacji energetycznych, zalanych piwnic i ulic. Przerwy w dostawach prądu w wielu dzielnicach i  miejscowościach trwały kilka dni. Niektóre domostwa nadal prądu nie mają. Za szkody wywołane burzą, w określonych przypadkach, możemy żądać zapłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, bądź od podmiotów odpowiedzialnych za teren, na którym doszło do powstania szkody. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dzionek organizuje akcję bezpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym na etapie postępowania szkodowego.


I. Postępowanie odszkodowawcze
   Przed złożeniem wniosku o wypłatę odszkodowania należy zawsze sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia i polisę ubezpieczeniową, i ustalić, jakie zdarzenia są przedmiotem ubezpieczenia i na jaką kwotę wystawiona jest polisa. Aby uzyskać odszkodowanie za straty poniesione podczas wichury, burzy i zalania spowodowanego nawałnicami, niezbędne jest w pierwszej kolejności dokonanie zabezpieczenia dowodów potwierdzających poniesienie szkody w postaci chociażby zdjęć, czy nagrań. Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu winien uzyskać stosowne zaświadczenia z pogotowia ratunkowego bądź straży pożarnej potwierdzające udzielenie mu pomocy w określonym miejscu. Od ewentualnych świadków zdarzenia należy uzyskać ich dane osobowe i adresowe, niezbędne do późniejszego postępowania szkodowego lub sądowego.

   Wszelkie uszkodzenia ruchomości i nieruchomości również muszą zostać udokumentowane bądź potwierdzone zeznaniami świadków zdarzenia lub zaświadczeniem ze straży pożarnej. Zalane pomieszczenia należy dokładnie sfotografować.
Po zabezpieczeniu dowodów świadczących powstanie szkody należy ją zgłosić odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania. W toku postępowania szkodowego zdarza się, że ubezpieczyciel domaga się dodatkowych informacji bądź dokumentów, co z oczywistych względów przedłuża termin uzyskania decyzji ubezpieczeniowej. Niestety bardzo często zdarza się, że mimo ewidentnych przesłanek do wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wydaje decyzję odmowną. Od tej decyzji istnieje możliwość złożenia odwołania. Wówczas – już na tym etapie postępowania, należałoby skorzystać z pomocy prawnej. W razie zakończenia postępowania szkodowego odmową wypłaty odszkodowania osobie ubezpieczonej przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

II. Zniszczenie lub uszkodzenie samochodu
   Uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wywołanych zalaniem samochodu lub jego zniszczeniem przez gałąź lub drzewo wynika z posiadanego ubezpieczenia Autocasco. Ubezpieczyciel co do zasady powinien wypłacić odszkodowanie jeśli samochód utknął w danym miejscu przed zalaniem albo zniszczeniem przez upadające drzewo, wywołanym nagłą ulewą i wichurą. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi, że posiadacz samochodu nie dochował należytej ostrożności i mimo komunikatów meteorologicznych, pozostawił samochód w niebezpiecznym miejscu, np. w okolicach parku, pod starymi drzewami.
W razie braku ubezpieczenia Autocasco, jeśli samochód uszkodziło drzewo w parku, lub na parkingu miejskim, albo dachówka z budynku lub inne elementy elewacji budynków, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od zarządców zieleni miejskiej, spółdzielni mieszkaniowych czy zarządców budynków i dróg. Warunkiem wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej wyżej wymienionych podmiotów jest ustalenie, czy ponosi on odpowiedzialność za powstałe zdarzenie. W przypadku chociażby niedawno odnawianych parków miejskich, należy mieć na względzie fakt, że mimo przeprowadzonej rewitalizacji nie usunięto wszystkich starych, bądź spróchniałych drzew, które zostały przez burze zniszczone. Właściciele budynków, z których spadły elementy elewacji bądź dachówki będą musieli wykazać, że budynek był należycie zabezpieczony i utrzymany zgodnie z zaleceniami obowiązkowych kontroli technicznych.

III. Odszkodowanie za brak prądu
   Firmy energetyczne mają ustawowy obowiązek utrzymywania zdolności do zaopatrzenia odbiorców w prąd w sposób ciągły i niezawodny. Za brak dostawy prądu przysługuje bonifikata, wynikająca z przepisów prawa energetycznego. Bonifikata przysługuje za nieplanowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej, wynoszącą więcej niż 24 godzin lub gdy awarie trwały powyżej 48 godzin łącznie w ciągu roku. Dla gospodarstw domowych bonifikata stanowi dziesięciokrotność wartości niezużytej energii elektrycznej za każdą godzinę po upływie doby bez zasilania. Uznanie przez firmę energetyczną zgłoszenia żądania bonifikaty winno skutkować umniejszeniem następnego rachunku. Za straty wywołane brakiem prądu w postaci zniszczonego jedzenia można dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

   Podmiotom gospodarczym przysługują większe bonifikaty za przerwy trwające dłużej niż 24 godziny, albowiem co do zasady zużywają więcej prądu niż gospodarstwa domowe. Niektóre firmy mają w umowie indywidualnie ustalone warunki wypłaty bonifikaty. Na stronach internetowych zakładów energetycznych znajdują się zwykle gotowe formularze wniosków o bonifikatę. Firma energetyczna ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Poza bonifikatą, w razie powstania szkody wywołanej zatrzymaniem pracy przedsiębiorstwa, istnieje możliwość dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania na drodze postępowania sądowego. Wówczas niezbędne będzie wykazanie powstałej szkody, w tym utraconych korzyści przedsiębiorstwa.

IV. Szkoda w gospodarstwie rolnym
   Właściciele gospodarstw rolnych mających ubezpieczenie mogą starać się o odszkodowanie za zniszczenia wywołane burzami, wichurami i ulewami. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ubezpieczenie budynków gospodarskich jest obowiązkowe, a za jego brak może zostać nałożona kara w wysokości równowartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwykle ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne i inwentarskie w razie szkody wywołanej zdarzeniami losowymi typu ogień, huragan, grad, uderzenie pioruna. Ubezpieczeniem dodatkowym mogą być objęte odszkodowania za szkody spowodowane upadkiem drzewa, słupów energetycznych, zniszczeniem plonów. Właściciele gospodarstw rolnych mogą dochodzić roszczeń wywołanych brakiem dostaw prądu od firm energetycznych na zasadach opisanych wyżej.

   Do postępowania szkodowego należy się odpowiednio przygotować. Wybór sposobu dochodzenia roszczeń opisany wyżej należy do poszkodowanego. Z pomocy prawnej można skorzystać na każdy etapie postępowania szkodowego.

   Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dzionek organizuje akcję bezpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym na etapie postępowania szkodowego.

Tomasz Dzionek
radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Dzionek
tel. 698-322-481

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.